Multistudio Piotr Znamirowski

info@autowraki.pl
Ustrzycka 9a 35-504 Rzeszów woj. podkarpackie
8132822950
reklama

Regulamin serwisu

Regulamin Portalu Aukcyjnego Autowraki.pl z dnia 14.04.2016

Niniejszy regulamin określa warunki świadczenia usług przez portal autowraki.pl należący do Multi Studio Piotr Znamirowski z siedzibą w Rzeszowie (35-504) przy ul. Ustrzyckiej 9A, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki (NIP 8132822950, REGON 691762097).
 
Konsument może kontaktować się z Usługodawcą pod nr tel.: 889 102 477 oraz poprzez adres e-mail: info@autowraki.pl
 
I.             Postanowienia ogólne
1. Portal autowraki.pl ma na celu świadczenie usług ułatwiających handel pojazdami mechanicznymi takimi jak np.: samochody osobowy, ciężarowy, maszyny budowlanych, rolnicze, motocykle oraz innymi środkami transportu, w tym pojazdy uszkodzone, powypadkowe lub nadające się do kasacji poprzez udostępnienie Użytkownikom platformy internetowej oraz umożliwienie skorzystania z innych usług związanych z pojazdami, których rodzaj i zakres określony jest w odrębnych regulaminach stanowiących załącznik do niniejszego Regulaminu.

Załącznik 1 – Regulamin usług

2. Usługodawca nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami i nie gwarantuje, że Sprzedający oraz Kupujący mają możliwość zawarcia i wykonania umowy.
3. Warunkiem korzystania z Portalu jest akceptacja niniejszego Regulaminu.
4. Użyte w  Regulaminie pojęcia oznaczają:
Regulamin – regulamin portalu autowraki.pl
Portal - serwis internetowy działający pod adresem autowraki.pl, w ramach którego organizowane są oferty typu: oferta aukcyjna, ogłoszenie zamknięte i ogłoszenie otwarte ,usługi związane z tymi ofertami oraz inne oferowane usługi 
Usługodawca - Multi Studio Piotr Znamirowski z siedzibą w Rzeszowie (35-504) przy ul. Ustrzyckiej 9A, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki (NIP 8132822950, REGON 691762097)
Użytkownik - podmiot, który uzyskał dostęp do wszystkich usług świadczonych przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie, którymi mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania
Użytkownik niezalogowany – podmiot czyli osoba fizyczna, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna ewentualnie jednostka organizacyjna nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania - który nie dokonał Rejestracji, skutkiem czego może korzystać tylko z darmowych usług oferowanych przez Portal,
Sprzedający - Użytkownik oferujący do sprzedaży Towary w ramach Portalu niezależnie od rodzaju Transakcji
Kupujący - Użytkownik podejmujący działania zmierzające do nabycia lub kupujący Towar w ramach Portalu niezależnie od rodzaju Transakcji
Towar - jest to rzecz ruchoma wystawiona oferowana na Portalu zgodnie z Regulaminem
Rejestracja – procedura zakładania Konta, która umożliwia pełne korzystanie z zasobów Portalu
Konto (Panel Użytkownika) – po dokonaniu rejestracji każdy Użytkownik otrzymuje dostęp do indywidualnego konta (poprzez własny login i hasło), gdzie gromadzone są dane dotyczące Użytkownika oraz i jego działań w ramach Portalu,
Transakcja – procedura zawierania umów w ramach Portalu
Aukcja -  w jej ramach Sprzedający poprzez wystawienie Towaru zaprasza do składania ofert celem zawarcia umowy z Kupującym, który zaoferował najwyższą cenę (licytacja)
Usługa – opłacona usługa zgodnie z cennikiem, ponoszona przez Użytkownika na rzecz Usługodawcy z tytułu zamówienia usługi świadczonej przez Portal,
Ofertowanie zamknięte – jest to ogłoszenie w ramach którego Sprzedający otrzymuje od Użytkowników oferty dotyczące wystawionego na portalu towaru. Składane oferty nie są widoczne dla pozostałych Użytkowników 
Konsument - osoba fizyczna dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego)                         
5. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Portalu powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.
6. Zakazane jest umieszczanie przez Użytkowników Portalu treści o charakterze bezprawnym i nie zgodnym z celami Portalu.
7. Strona Portalu może zawierać ścieżki przekierowania do serwisów internetowych znajdujących się w posiadaniu lub pod zarządem innych firm, zwłaszcza obsługujących płatności za usługi. Podczas łączenia się z tymi witrynami Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem korzystania z tych serwisów i ich przestrzegania.
8. Umowa z Użytkownikiem o korzystanie z zasobów Portalu zostaje zawarta w chwili aktywacji Konta i może zostać wypowiedziana przez Użytkownika w każdej chwili. Do wypowiedzenia wystarczy pisemne powiadomienie Usługodawcy na adres e-mail.
9. Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić od umowy o świadczenie usługi w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podania przyczyny. Skorzystanie z tego prawa powinno nastąpić w formie pisemnej na adres siedziby Usługodawcy lub drogą elektroniczną na adres e-mail. 
Odstąpienie w tym trybie nie jest możliwe, jeżeli przed upływem tego terminu świadczenie usługi przez Usługodawcę zostało rozpoczęte.
Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W szczególności Usługodawca dokona zwrotu płatności na kartę płatniczą Konsumenta (w przypadku płatności kartą płatniczą) lub na wskazany przez Konsumenta numer rachunku bankowego.
Uprawnienie do odstąpienia nie przysługuje, w przypadku kiedy Użytkownik wyraził zgodę na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
10. Użytkownik nie posiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnień do odstąpienia od umowy o świadczenie usługi. W tym zakresie zastosowanie mają odpowiednie regulacje zawarte w Kodeksie cywilnym.
 
 
II.            Zasady korzystania z Portalu oraz zakres usług
1. Przeglądanie strony Portalu jest dostępne dla każdego i jest bezpłatne.
2. Warunkiem dokonywania Transakcji w ramach Portalu jest przeprowadzenie pełnej Rejestracji Użytkownika.
3. W celu pełnej Rejestracji Użytkownik wypełnia formularz rejestracyjny dostępny na stronie Portalu poprzez podanie nazwy, pod którą zamierza występować tj. loginu oraz hasła, a także podać: swoje imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, a w przypadku Użytkowników prowadzących działalność gospodarczą pełną nazwę (firmy) podmiotu rejestrowanego oraz adres jego siedziby oraz numer NIP.
4. Rejestracja uproszczona możliwa jest za pomocą serwisu Facebook.com - w celu jej dokonania należy wybrać w formularzu rejestracyjnym wybrać opcję „Zarejestruj się przez Facebooka” i dokonać logowania do serwisu Facebook.com  udzielając tym samym  zgody na pobranie  z serwisu Facebook.com  danych osobowych, a następnie ustalić hasło do Konta za pomocą formularza, do którego kieruje korespondencja wysłana na podany w powyższy sposób adres e-mail.
5. Użytkownicy nie mogą rejestrować się pod kilkoma nazwami równocześnie oraz działać posługując się nieprawdziwą, w tym sfałszowaną tożsamością.
6. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek danych Użytkownik powinien niezwłocznie je zaktualizować.
7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odrzucenia rejestracji Użytkownika, jak również do cofnięcia udzielonych już uprawnień. Odrzucenie rejestracji może nastąpić w szczególności w przypadku podejrzenia podania nieprawdziwych danych lub posiadania już zarejestrowanego Konta pod inną nazwą. Cofnięcie uprawnień do korzystania z Portalu ma miejsce w szczególności przypadkach:
naruszenia postanowień niniejszych warunków;
umyślnego lub spowodowanego dużym niedbalstwem wprowadzania błędnych danych;
opóźnieniu we wnoszeniu opłat,
odrzucenia warunków rejestracji,
korzystania z Portalu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem,
powtarzających się opóźnień przy przygotowywaniu lub realizacji umów.
8. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy hasła do swojego Konta. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia Konta Firmowego osobom umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu.
9. Użytkownicy, którzy dokonali Rejestracji oraz opłacili usługi mogą korzystać z Portalu poprzez:
przeglądanie ofert zamieszczonych na Portalu,
otrzymywanie powiadomień za pośrednictwem e-mail o aktualnych ofertach, do czasu odwołania zgody na otrzymywanie informacji handlowych.
sprawdzenia danych pojazdu zakodowanych w numerze VIN
składania zapytań ofertowych dotyczących sprzedaży pojazdu, w celu zbierania ofert, dotyczących:
- ustalenie najkorzystniejszej dla niego oferty sprzedaży wraku,
- ustalenie wartości rynkowej uszkodzonego pojazdu.
10. Użytkownik zalogowany może korzystać z Portalu poprzez nieograniczone przeglądanie ofert oraz dodatkowo może otrzymywać powiadomienia o informacjach handlowych, do czasu odwołania przez niego zgody na ich otrzymywanie.
11. W celu otrzymywania powiadomień o informacjach handlowych Użytkownik, który nie dokonał Rejestracji, zobowiązany jest do podania adresu poczty elektronicznej.
12. W celu zalogowania się w Portalu należy wypełnić formularz podając następujące dane: nazwa użytkownika (login): adres poczty elektronicznej oraz hasło składające się z minimum 6 znaków.
13. Usługodawca zapewnia, że zgodnie z obowiązującym przepisami prawa zobowiązany jest do świadczenia usług zgodnych z umową. Powyższy obowiązek oznacza konieczność dostarczenia usług bez wad fizycznych oraz prawnych.
 
 
III. Zasady wystawiania Towaru
1. Skorzystanie z Usług oferowanych przez Portal, wymaga spełnienia przez Użytkownika łącznie następujących warunków:
rejestracji Konta,
akceptacji treści Regulaminu,
dokonania opłaty za usługi lub zakupienie pakietu usług.
2. Sprzedający powinien rzetelnie dopasować oferowany towar do odpowiednich kategorii, parametrów pojazdów,  informacji o numerze VIN, stworzyć czytelny opis wystawianego Towaru poprzez podanie rodzaju pojazdu/innego środka transportu, marki, modelu, rocznika, kraju pochodzenia oraz załączyć zdjęcia, oraz szczegółowo opisać ewentualne uszkodzenia. Ponadto powinien określić warunki finansowe, warunków dostawy/odbioru oraz inne niezbędne informacje dotyczące danego Towaru.
3. Zamieszczenie Towaru w błędnych kategoriach będzie korygowane przez Usługodawcę, aby zapewnić czytelność i usprawnić Użytkownikom korzystanie z Portalu.
4. Sprzedający ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za błędy i nieścisłości w opisie Towaru wystawianego na Portalu.
5. Moderator Usługodawcy może wyłączyć Usługę (po rozpoczęciu jej wykonania) Użytkowania w przypadku stwierdzenia naruszenia Regulaminu Portalu.
 
IV. Zasady dokonywania Transakcji
1. Sprzedający udostępnia Towar na Portalu według wybranego przez siebie rodzaju Transakcji, do których należy: ogłoszenie, aukcja oraz ofertowanie zamknięte.
2. Poprzez wystawienie Towaru na Aukcji Sprzedawca zobowiązuje się zawrzeć umowę sprzedaży Towaru z Kupującym, który spełni warunki wygrania Aukcji.
3. Kupujący zobowiązany jest do dokładnego zapoznania się z warunkami Sprzedawcy dotyczącymi danej Aukcji.
4. Sprzedawca zobowiązany jest do zawarcia umowy w opcji aukcji.
 
V. Opłaty i prowizje
1. Usługodawca pobiera następujące opłaty związane z korzystaniem z Portalu:
opłatę jednorazową,
opłatę pakietową dla Użytkowników,
2. Opłata za usługi będą pobierane wg szczegółowych wskazań opłat Cennika stanowiącego załącznik do Regulaminu.
3. Wysokość opłat uzależniona jest od wybranego rodzaju lub pakietu Usług oferowanego przez Portal.

Załącznik 2  - cennik  opłat

4. Portal zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości opłat. Zmiany te następują w trybie i na zasadach właściwych dla zmiany Regulaminu.
5. Uiszczanie wyżej opisanych opłat dokonywane jest za pomocą serwisu usług płatności internetowych prowadzonego przez Card.pl – eCard Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (80-387 Gdańsk), przy ulicy Arkońskiej 11, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000042304, o kapitale zakładowym wynoszącym 16 840 000 złotych w całości opłaconym, nr NIP: 521-31-03-040.
6. Szczegóły procedury dokonywania płatności określa regulamin dostawcy tej usługi tj. eCardS.A. 
Dostępne formy płatności:
Karty płatnicze:
•        Visa
•        Visa Electron
•        MasterCard
•        MasterCard Electronic
•        Maestro
ePrzelewy:
•        Płacę z inteligo (inteligo)
•        mTransfer (mBank)
•        MultiTransfer (MultiBank)
•        Płać z Nordea (Nordea)
•        Przelew24 (Bank Zachodni WBK)
•        Przelew z BPH (Bank BPH)
•        Płacę z iPKO (PKO BP)
•        Pekao24Przelew (Bank Pekao)
•        Płacę z PeoPay (Bank Pekao)
•        Płacę z Citi Handlowy (CitiBank Handlowy)
•        PayWay Toyota Bank (Toyota Bank)
•        MeritumBank Przelew (Meritum Bank)
•        Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska)
•        Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank)
•        Płacę z Alior Sync (Alior Bank)
•        Millennium - Płatności Internetowe (Bank Millennium)
•        Płać z ING  (ING Bank Śląski)
•        Credit Agricole Bank Polska S.A.
•        Eurobank  płatność online (Euro Bank S.A.)
•        db Transfer (Deutsche Bank Polska S.A.)
•        iKO (PKO BP)
•        Płać z Plus-Bank (Plus Bank S.A)
•        Przelew Volkswagen Bank direct (Volkswagen Bank Polska S.A)
•        Płacę z Idea Bank (Idea Bank S.A)
•        e-transfer Pocztowy24 (Bank Pocztowy S.A)
Przelewy półautomatyczne:
•        Deutsche Bank Polska S.A.
•        Plus Bank S.A.
•        Raiffaisen Bank Polska S.A.
•        Bank Pocztowy S.A.
•        Bank Spółdzielczy we Wschowie
•        Bank Zachodni WBK
•        Millenium Bank
•        Credit Agricole Bank Polska S.A
•        DnB Nord S.A
 
7. Faktury wystawiane są zgodnie z danymi podanymi przez Użytkownika podczas generowania Faktury do danej płatności.
8. Faktury Użytkownika możliwe są do pobrania w formie pliku PDF z panelu Uzytkownika. Dodatkowo Użytkownik może zwrócić się do Usługodawcy o przesłanie faktury za pośrednictwem poczty.
9. Ceny podanych usług są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 
VI. Postępowanie reklamacyjne
1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w Regulaminie nie są realizowane lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego (przesłane droga e-mail Usługodawcy) lub w formie pisemnej na adres Usługodawcy. Powinna ona zawierać co najmniej nazwę Użytkownika oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.
3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do zgłaszającego reklamację o jej uzupełnienie w przypadku, gdy dane lub informacje są niepełne.
4. Reklamacja zostanie rozpoznana w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że Usługodawca może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.
5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika.
 
VII. Polityka ochrony prywatności
1. Usługodawca przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników i w związku z tym z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.). W szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkowników, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu zawarcia umowy z Usługodawcą oraz realizacji i rozliczenia świadczonych usług w ramach Portalu.
3. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w procesie rejestracji Użytkownika jest jednak konieczne do zawarcia umowy z Usługodawcą. W przypadku Rejestracji za pomocą serwisu Facebook.com dane, o których mowa powyżej, są za zgodą Użytkownika pobierane są przez Usługodawcę z serwisu Facebook.com.
4. Dane podawane przez Użytkownika w trakcie Rejestracji są wykorzystywane jedynie do celów księgowych, do kontaktowania się z Użytkownikiem w ramach obsługi Portalu oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umowy z Usługodawcą. W przypadkach wskazanych w Regulaminie niezbędne dane Użytkownika będą   udostępniane  innym  Użytkownikom, o ile i w zakresie, w jakim będzie to konieczne  do zawarcia   i wykonania  umowy zawartej w wyniku Transakcji. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki.
5. Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez Usługodawcą i za zgodą Użytkownika.
6. Usługodawca zapewnia realizację uprawnień Użytkowników wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych oraz możliwości ich usunięcia ze zbioru danych na zasadach opisanych we wskazanej wyżej ustawie.
7. Usługodawca stosuje pliki „cookies”, używane w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób Użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z Portalu, może jednak spowodować pewne utrudnienia.

Postanowienia końcowe
1. Regulamin jest integralną częścią umowy zawieranej pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem.
2. Treść regulaminu jest dostępna na stronie Portalu, skąd może zostać pobrana i zapisana w formacie PDF (link).
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. O zmianie tej Usługodawca poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Portalu oraz poprzez jej przesłanie Użytkownikom na adres e-mail podany przy Rejestracji, co do którego utrzymywane jest konto. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Usługodawcę, nie krótszym jednak, niż 14 dni od przesłania ich Użytkownikom. Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian będą wykonane na warunkach dotychczasowych, dalsze zaś aktywacje możliwe są na dotychczasowych warunkach.
4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie będą mieć odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
5. Usługodawca będzie dążył do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z realizacją umowy. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy, wszelkie spory rozstrzygane będą przez sądy powszechne właściwe rzeczowo ze względu na siedzibę Usługodawcy.
6. Użytkownik może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Użytkownik może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.


Załącznik 1 – Regulamin usług

Usługi dostępne na portalu Autowraki.pl
Oferta standardowa - publikacja ogłoszenia, oferty zamkniętych lub aukcji. Oferta aktywna jest przez 28 dni. Oferty wyświetlane są na liście ofert zgodnie z terminem publikacji. 

Wyróżnienia ofert:
Wyróżnienie kolorem oferty - oferta jest oznaczona innym kolorem niż pozostałe oferty, przez co wyróżnia się na liście z pośród pozostałych ofert. Wyróżnienie jest aktywne do końca aktywności oferty.
Wyróżnienie oferty na górze listy - oferta umieszczana jest w specjalnej górnej strefie z listą ofert przed pozostałymi niewyróżnionymi ofertami. Wyróżnienie jest aktywne do końca aktywności oferty.
Oferta dnia - oferta umieszczona jest na stronie głównej portalu Autowrki.pl, łącznie wyświetlane jest 4 oferty dnia. Jeśli w tym samym czasie więcej ogłoszeń jest wyróżnianych w ten sposób, będą one wyświetlane rotacyjnie. Wyróżnienie jest aktywne do końca aktywności oferty.
Oferta specjalna - oferta umieszczona jest na stronie głównej portalu Autowrki.pl. Jeśli w tym samym czasie więcej ogłoszeń jest wyróżnianych w ten sposób, będą one wyświetlane rotacyjnie. Wyróżnienie jest aktywne do końca aktywności oferty.

Raporty VIN INFO:
Raport VIN - wykupienie Raportu Historii Pojazdu VIN-Info na podstawie numeru VIN pojazdu. Raport dostępny jest dla kupującego raport.
Raport VIN załączony do oferty - wykupienie Raportu Historii Pojazdu VIN-Info na podstawie numeru VIN pojazdu. Raport dołączony jest do publikowanej oferty na portalu Autowraki.pl, dzięki czemu każdy zainteresowany ofertą będzie mógł bezpłatnie przejrzeć raport VIN pojazdu. Raport jest widoczny do czasu końca aktywności oferty.

Powiadomienia o ofercie:
Wysyłka oferty w newsletterze -  wysyłka oferty w cyklicznym newsletterze wysyłanym do firm skupiających pojazdy powypadkowe i uszkodzone oraz auto złomów znajdujących się w bazie Autowraki.pl. Usługa wykonywana jest jednorazowo w trakcie aktywności oferty.

Wyróżnienia konta firmowego:
Wyróżnienie kolorem konta firmowego - firma wyróżniona jest innym kolorem na liście firm, wyróżnienie jest aktywne do końca aktywności konta.
Wizytówka firmowa – usługa daje możliwość umieszczenia wizytówki z logo, danymi teleadresowymi, krótkim opisem, typem działalności oraz mapką z lokalizacją. Na wizytówce wyświetlają się przykładowe oferty firmy. Wizytówka dostępna jest pod adresem www.autowraki.pl/wizytowka/nazwa_firmy. Wyróżnienie jest aktywne do końca aktywności konta.
Subdomena firmowa - usługa daje możliwość umieszczenia subdomeny z logo, danymi teleadresowymi, krótkim opisem, typem działalności oraz mapką z lokalizacją. Na subdomenie wyświetlają się wszystkie oferty firmy. Subdomena dostępna jest pod adresem nazwa_firmy.autowraki.pl. Wyróżnienie jest aktywne do końca aktywności konta.

Aktywność konta – konto zostaje aktywowane w momencie wykupienie jakiegokolwiek pakietu usług. Wykupienie pakietu usług wydłuża wartość aktywności konta o 365 dni.


Załącznik 2  - cennik opłat

Wszystkie podane ceny są cenami brutto w PLN (zawierają 23% podatek VAT)

Opłaty jednostkowe

 

Nazwa usługi

cena

Oferta standardowa

5,00

Wyróżnienie kolorem oferty

1,00

Wyróżnienie oferty na górze listy

10,00

Oferta dnia

25,00

Oferta specjalna

50,00

Raport VIN-INFO LITE

25,00

Raport VIN-INFO LITE załączony do oferty

20,00

Wysyłka oferty w newsletterze

3,00

Wyróżnienie kolorem konta firmowego

25,00

Wizytówka firmowa

9,00

Subdomena firmowa

150,00

 

Opłaty pakietowe

 

nazwa pakietu

PS1

PS2

PS3

AUTOMARKET

ilość ofert standardowych

50

100

350

Bez limitu

cena pakietu

150,00

200,00

350,00

200,00

usługi dodatkowe

wizytówka firmowa - cena

0

0

0

0

subdomena firmowa - cena

105,00

75,00

45,00

75,00

wyróżnienie kolorem firmy - cena

15,00

10,00

0

10,00

 

 

nazwa pakietu

PZ1

PZ2

ilość Raporty VIN-INFO LITE

4

8

cena pakietu

90,00

160,00

usługi dodatkowe

 

wizytówka firmowa - cena

0

0

subdomena firmowa -cena

75,00

75,00

wyróżnienie kolorem firmy -cena

10,00

10,00

 

 

nazwa pakietu

PW1

PW2

PW3

PW4

Wyróżnienie kolorem oferty - ilość

5

10

30

100

Wyróżnienie oferty na górze listy - ilość

5

10

30

100

Oferta dnia - ilość

5

10

30

100

Oferta specjalna - ilość

5

10

30

100

cena pakietu

258,00

344,00

516,00

860,00

 

 

nazwa pakietu

VIN 5

VIN 10

VIN 30

Raport VIN załączony do oferty - ilość

5

10

30

cena pakietu

95,00

180,00

510,00

 

nazwa pakietu

NS 25

NS 50

NS 150

Wysyłka oferty w newsletterze - ilość

25

50

150

cena pakietu

30,00

37,50

45,00


reklama